Coaching i mentoring

Wiele osób kierujących personelem zadaje sobie pytanie, co w środowisku jego pracy przysparza problemów. Łączy to z umiejętnością, wiedzą, techniką i motywacją każdego z pracowników.
Stąd nieodłącznym elementem cyklu zarządzania staje sie coaching i mentoring. Jest ciągłym procesem przenoszenia strategicznych zamiarów firmy na sposób myślenia i działania zatrudnionych. Główną właściwością coachingu jest obserwacja pracy indywidualnego pracownika i udzielanie wskazówek na temat dalszego postępowania według kryteriów: co zostało wykonane dobrze, co kontynuować, co należy usprawnić.
Działania w zakresie:

 • określenia sytuacji obecnej oraz docelowej
 • dokładnego zdefiniowania obecnych i docelowych kompetencji pracownika
 • określenia jakie warunki do pełnienia swojej roli posiada przełożony
 • przygotowania przełożonego do roli jaką ma pełnić
 • stworzenie jasnych i dobrze określonych celów oraz szczegółowych planów ich realizacji wraz z metodami, sposobami ich monitorowania, oceny, kolejnością działania
  określenia pożądanych, maksymalnych wymiarów umiejętności, jakie ma osiągnąć podwładny
 • zaplanowania niezbędnych zasobów czasowych, finansowych, logistycznych
 • przeprowadzenie coachingu przez konsultanta PATOR
 • przygotowania coacha do objaśnienia podwładnemu wykonywania pracy, udzielenia informacji, sposobów doradzania i poprawiania
 • zbudowania procedur sprzężenia zwrotnego od podwładnego
 • stworzenia zasad, metod i procesu oceny pracownika po zakończeniu procesu
 • wypracowania oceny skuteczności podjętych podczas coachingu kroków

Coaching przeprowadzany przez konsultanta PATOR:

 • Określenie poziomu kompetencji pracownika na podstawie obserwacji jego w codziennej pracy
 • Przeprowadzenie wstępnej rozmowy coachingowej z pracownikiem, mającej na celu ustalenie planu coachingu
 • Obserwacja pracownika podczas jego codziennej pracy/ przeprowadzenie rozmowy coachingowej.